9.Panzer-Division
Standort: 03.01.1940 Ersatzgestellung: 03.01.1940, Inf.Schtz.Ers.Btl.10 Frankstadt/ Protektorat sp. Friedeck/ Friedberg

 

Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 02.1940
9.Schtz.Brig.

Kav.Schtz.Reg.10: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.s.Kp., Pi.Zg.(mot.)), II.Btl.(5.-7.Schtz.Kp., 8.s.Kp., Pi.Zg.(mot.), le.Inf.Kol.(mot.))

Kav.Schtz.Reg.11: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.s.Kp., Pi.Zg.(mot.)), II.Btl.(5.-7.Schtz.Kp., 8.s.Kp., Pi.Zg.(mot.), le.Inf.Kol.(mot.))

Kradschtz.Btl.59  
Pz.Reg.33 I.,II.Abt.
Art.Reg.102 I.,II.Abt.
Div.Einh.60

Pz.Jg.Abt.50 (1.-3.Kp.(mot.Z)), 3.s.Kp./Fla-Btl.47 (mot.Z.)), Aufkl.Reg.9 (I.Kradschtz.Abt.(1.-3.Kradschtz.Kp., 4.s.Kp., le.Kol.(mot.)), II.Pz.Späh-Abt.(4.??, 5.Pz.Späh.Kp., le.Kol.(mot.)), Pi.Btl.86 (1., 2.Pi.Kp, Brüko K (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Pz.Div.Nachschubfr.60 (1.-7.kl.Kwkol.60 (30t), 8.-10.gr.Kwkol.f.Betriebsstoff 60 (50cbm), 1.-3.Kp.Werkstatt-Kp.60 (mot.), Nachschub-Kp.60 (mot.))

Nachtrag:
 
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 05.1940
9.Schtz.Brig.

Schtz.Reg.10: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.s.Kp., Pi.Zg.(mot.)), II.Btl.(5.-7.Schtz.Kp., 8.s.Kp., Pi.Zg.(mot.), le.Inf.Kol.(mot.))

Schtz.Reg.11: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.s.Kp., Pi.Zg.(mot.)), II.Btl.(5.-7.Schtz.Kp., 8.s.Kp., Pi.Zg.(mot.), le.Inf.Kol.(mot.))

Pz.Reg.33 I.Abt.(1., 2.le.Pz.Kp., 3.mit.Pz.Kp., le.Kol., Staffel-Pz.Abt.), II.Abt.(4., 5.le.Pz.Kp., 6.mit.Pz.Kp., le.Kol., Staffel-Pz.Abt., Pz.Werkstatt-Kp.)
Art.Reg.102 I.Abt.(1.-3.Bttr.(mot.)), II.Abt.(4.-6.Bttr.(mot.)), ab 08.1940 mit III.s.Abt.(7.-9.Bttr.(mot.))
Div.Einh.60

Pz.Jg.Abt.50 (1.-3.Kp.(mot.Z)), 3.s.Kp./Fla-Btl.47 (mot.Z.)), Aufkl.Reg.9 (I.Kradschtz.Abt.(1.-3.Kradschtz.Kp., 4.s.Kp., le.Kol.(mot.)), II.Pz.Späh-Abt.(4.??, 5.Pz.Späh.Kp., le.Kol.(mot.)), Pz.Pi.Btl.86 (1.-3.Pi.Kp.(mot.), Brüko K (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Pz.Div.Nachschubfr.60 (1.-7.kl.Kwkol.60 (30t), 8.-10.gr.Kwkol.f.Betriebsstoff 60 (50cbm), 1.-3.Kp.Werkstatt-Kp.60 (mot.), Nachschub-Kp.60 (mot.))

Nachtrag:
Das Aufkl.Reg.9 wird im August 1940 aufgelöst, aus der I.Abt. wird das Kradschtz.Btl.59 aufgestellt, aus der II.Abt. die Aufkl.Abt.9 (mot.).
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 05.04.1941
9.Schtz.Brig.

Schtz.Reg.10: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.MG-Kp., 5.s.Kp.), II.Btl.(6.-8.Schtz.Kp., 9.MG-Kp., 10.s.Kp., 11.s.IG-Kp.(mot.Z))

Schtz.Reg.11: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.MG-Kp., 5.s.Kp.), II.Btl.(6.-8.Schtz.Kp., 9.MG-Kp., 10.s.Kp., 11.s.IG-Kp.(mot.Z))

Kradschtz.Btl.59 (1.-3.Kradschtz.Kp., 4.Kradschtz.MG-Kp., 5.s.Kp.(mot.))

s.IG-Kp.701 (Sfl.)

Pz.Reg.33 I.Abt.(1., 2.le.Pz.Kp., 3.mit.Pz.Kp., le.Kol., Staffel-Pz.Abt.), II.Abt.(4., 5.le.Pz.Kp., 6.mit.Pz.Kp., le.Kol., Staffel-Pz.Abt., Pz.Werkstatt-Kp.)
Art.Reg.102 I.Abt.(1.-3.Bttr.(mot.)), II.Abt.(4.-6.Bttr.(mot.)), III.s.Abt.(7.-9.Bttr.(mot.)), Pz.Beob.Bttr.321
Div.Einh.60

Felders.Btl.60 (1.-3.Kp.), Pz.Jg.Abt.50 (1.-3.Kp.(mot.Z)), 3.s.Kp./Fla-Btl.47 (mot.Z.)), Aufkl.Abt.9 (mot., 1., 2.Pz.Späh.Schw., 3.Radf.Schw., 4.s.Schw.(mot.)), Pz.Pi.Btl.86 (1.-3.Pi.Kp.(mot.), Brüko K (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Pz.Div.Nachschubfr.60 (1.-7.kl.Kwkol.60 (30t), 8.-10.gr.Kwkol.f.Betriebsstoff 60 (50cbm), 1.-3.Kp.Werkstatt-Kp.60 (mot.), Nachschub-Kp.60 (mot.))

Nachtrag:
 
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 06.1941
9.Schtz.Brig.

Schtz.Reg.10: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.MG-Kp., 5.s.Kp.), II.Btl.(6.-8.Schtz.Kp., 9.MG-Kp., 10.s.Kp., 11.s.IG-Kp.(mot.Z))

Schtz.Reg.11: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.MG-Kp., 5.s.Kp.), II.Btl.(6.-8.Schtz.Kp., 9.MG-Kp., 10.s.Kp., 11.s.IG-Kp.(mot.Z))

Kradschtz.Btl.59 (1.-3.Kradschtz.Kp., 4.Kradschtz.MG-Kp., 5.s.Kp.(mot.))

s.IG-Kp.701 (Sfl.)

Pz.Reg.33 I.Abt.(1., 2.le.Pz.Kp., 3.mit.Pz.Kp., le.Kol., Staffel-Pz.Abt.), II.Abt.(4., 5.le.Pz.Kp., 6.mit.Pz.Kp., le.Kol., Staffel-Pz.Abt., Pz.Werkstatt-Kp., ??.1942 mit III./33 aus II./3)
Art.Reg.102 I.Abt.(1.-3.Bttr.(mot.)), II.Abt.(4.-6.Bttr.(mot.)), III.s.Abt.(7.-9.Bttr.(mot.)), Pz.Beob.Bttr.321
Div.Einh.60

Felders.Btl.60 (1.-3.Kp.), Pz.Jg.Abt.50 (1.-3.Kp.(mot.Z)), 3.s.Kp./Fla-Btl.47 (mot.Z.)), Aufkl.Abt.9 (mot., 1.Pz.Späh.Schw., 3.Radf.Schw., 4.s.Schw.(mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Pi.Btl.86 (1., 2.Pz.Kp.(mot.), 3.Pz.Kp.(gep.), Brüko K (gep.), Brüko B (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Pz.Div.Nachschubfr.60 (1.-7.kl.Kwkol.60 (30t), 8.-10.gr.Kwkol.f.Betriebsstoff 60 (50cbm), 11., 12.kl.Kwkol.60 (30t), 13., 14.gr.Kwkol.60 (60t), 1.-3.Kp.Werkstatt-Kp.60 (mot.), Nachschub-Kp.60 (mot.))

Nachtrag:
 
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 01.07.1942
9.Schtz.Brig.(ab 05.07.1942 Pz.Gren.Brig.)

Schtz.Reg.10: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.MG-Kp., 5.s.Kp.), II.Btl.(6.-8.Schtz.Kp., 9.MG-Kp., 10.s.Kp., 11.s.IG-Kp.(mot.Z))

Schtz.Reg.11: I.Btl.(1.-3.Schtz.Kp., 4.MG-Kp., 5.s.Kp.), II.Btl.(6.-8.Schtz.Kp., 9.MG-Kp., 10.s.Kp., 11.s.IG-Kp.(mot.Z))

s.IG-Kp.701 (Sfl.)

Pz.Reg.33 I.Abt.(1., 2.le.Pz.Kp., 3.mit.Pz.Kp.), II.Abt.(4., 5.le.Pz.Kp., 6.mit.Pz.Kp.), III.Abt.(7., 8.le.Pz.Kp., 9.mit.Pz.Kp., Pz.Werkstatt-Kp.)
Art.Reg.102 I.Abt.(1.-3.Bttr.(mot.)), II.Abt.(4.-6.Bttr.(mot.)), III.s.Abt.(7.-9.Bttr.(mot.)), IV.Flak-Abt.(10.-12.Bttr.), Pz.Beob.Bttr.102
Div.Einh.60

Felders.Btl.60 (1.-3.Kp.), Pz.Jg.Abt.50 (1.-3.Kp.(mot.Z)), 3.s.Kp./Fla-Btl.47 (mot.Z.)), Aufkl.Abt.9 (mot., 1.Pz.Späh.Schw., 3.Radf.Schw., 4.s.Schw.(mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Pi.Btl.86 (1., 2.Pi.Kp.(mot.), 3.Pi.Kp.(gep.), Brüko K (gep.), Brüko B (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Pz.Div.Nachschubfr.60 (1.-7.kl.Kwkol.60 (30t), 8., 9.gr.Kwkol.60 (60t), 10.-12.gr.Kwkol.f.Betriebsstoff 60 (50cbm), 13., 14.gr.Kwkol.60 (60t), 1.-3.Kp.Werkstatt-Kp.60 (mot.), Nachschub-Kp.60 (mot.)), Kradschtz.Btl.59 (1.Pz.Späh.Kp., 2.Pz.Aufkl.Kp.(SPW), 3., 4.Kradschtz.Kp., 5.s.Kp.(mot.), le.Kol.(mot.))

Nachtrag:
Die Schtz.Reg. werden ab Juli 1942 Pz.Gren.Reg.. Die Aufkl.Abt.9 wird mit dem Kradschtz.Btl.59 1942 verschmolzen und am 13.04.1943 umbenannt in Pz.Aufkl.Abt.9, die IV./AR 102 wird umbenannt in Heeres-Flakart.Abt.287, II./Pz.Reg.33 wird 1943 Pz.Abt.51 (Panther), III./Pz.Reg.33 wird 1943 Pz.Abt.506
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 04.1943
Pz.Gren.Reg.10 I.SPW-Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp.), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Fla-Kp.(Sfl.))
Pz.Gren.Reg.11 I.Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp.), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Fla-Kp.(Sfl.))
Pz.Aufkl.Abt.9 1.Pz.Späh.Kp., 2.-4.Pz.Aufkl.Kp.(SPW), Versorg.Kp.(mot.)
Pz.Reg.33 I.Abt.(1., 2.le.Pz.Kp., 3.mit.Pz.Kp., Pz.Werkstatt-Kp.)
Pz.Art.Reg.102 I.Abt.(1.-3.Bttr.(mot.)), II.Abt.(4.-6.Bttr.(mot.)), III.s.Abt.(7.-9.Bttr.(mot.)), IV.Flak-Abt.(10.-12.Bttr.), Pz.Beob.Bttr.102
Heeres-Flakart.Abt.287 1., 2.s.Bttr.(mot.Z), 3.le.Bttr.(mot.Z), 4.le.Bttr.(Sfl.), le.Kol.(mot.)
Div.Einh.60 Felders.Btl.60 (1.-3.Kp.), Pz.Jg.Abt.50 (1.Kp.(Sfl.), 2.Kp.(mot.Z), 3.Fla-Kp.(Sfl.)), Pz.Pi.Btl.86 (1., 2.Pi.Kp.(mot.), 3.Pi.Kp.(gep.), Brüko K (gep.), Brüko B (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Kdr.d.Pz.Div.Nachschubtr.60 (1.-3.Kraftf.Kp.60 (120t), 4., 5.Kraftf.Kp.60 (90t), Fahrschw.60 (60t.), Nachschub-Kp.60 (mot.))
Nachtrag:
 
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 07.1943
Pz.Gren.Reg.10 I.SPW-Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp.), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Fla-Kp.(Sfl.))
Pz.Gren.Reg.11 I.Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp.), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Fla-Kp.(Sfl.))
Pz.Aufkl.Abt.9 1.Pz.Späh.Kp., 2.-4.Pz.Aufkl.Kp.(SPW), Versorg.Kp.(mot.)
Pz.Reg.33 I.Abt.(1., 2.le.Pz.Kp., 3.mit.Pz.Kp., Pz.Werkstatt-Kp., ab 03.01.1944 mit II.Abt.(5.-8.Pz.Kp., Pz.Werkstatt-Kp.aus Pz.Abt.51 (Panther))
Pz.Art.Reg.102 I.Abt.(1.-3.Bttr.(mot.)), II.Abt.(Sfl., 4.-6.Bttr.(mot.), ab 11.1943 4.,5.Bttr.(Wespen), 6.Bttr.(Hummeln)), III.s.Abt.(7.-9.Bttr.(mot.), ab 11.1943 7.10 cm Kan.Bttr., 8., 9.Bttr.), IV.Flak-Abt.(10.-12.Bttr.), Pz.Beob.Bttr.102 (ab 11.1943 ohne IV.Abt.und ohne Pz.Beob.Bttr.)
Heeres-Flakart.Abt.287 1., 2.s.Bttr.(mot.Z), 3.le.Bttr.(mot.Z), 4.le.Bttr.(Sfl.), le.Kol.(mot.)
Div.Einh.60 Felders.Btl.60 (1.-3.Kp.), Pz.Jg.Abt.50 (1.Kp.(Sfl.), 2.Kp.(mot.Z), 3.Fla-Kp.(Sfl.), ab 08.1943 1., 2.Kp.(Sfl.)), Pz.Pi.Btl.86 (1., 2.Pi.Kp.(mot.), 3.Pi.Kp.(gep.), Brüko K (gep.), Brüko B (mot.), le.Kol.(mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., le.Kol.(mot.)), Kdr.d.Pz.Div.Nachschubtr.60 (1.-3.Kraftf.Kp.60 (120t), 4., 5.Kraftf.Kp.60 (90t), Fahrschw.60 (60t.), Nachschub-Kp.60 (mot.))
Nachtrag:
 
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 06.1944
Pz.Gren.Reg.10 I.SPW-Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp.), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Pi.Kp.)
Pz.Gren.Reg.11 I.Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp.), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Pi.Kp.)
Pz.Aufkl.Abt.9 1.Pz.Späh.Kp., 2.-4.Pz.Aufkl.Kp.(SPW), Versorg.Kp.(mot.)
Pz.Reg.33 II.Abt.(5.-8.Pz.Kp., Pz.Werkstatt-Kp., 1945 I.Abt.1., 2.Pz.Kp.(Pz.IV), 3.Stug.Kp.(Stug III), Versorg.-Kp.), II.Abt.(5.-8.Pz.Kp.(Pz.V), Versorg.-Kp., Pz.Werstatt-Kp.)
Pz.Art.Reg.102 I.Abt.(Sfl., 1., 2.Bttr.(Hummeln), 3.Bttr.(Wespen)), II.Abt.(4.-6.Bttr.(mot.)), III.s.Abt.(7.10 cm Kan.Bttr., 8., 9.Bttr.)
Heeres-Flakart.Abt.287 1., 2.s.Bttr.(mot.Z), 3.le.Bttr.(Sfl., mot.Z)
Div.Einh.60 Felders.Btl.102 (1.-4.Kp., 1945 mit 1.-6.Kp., Div.Kampfschule), Pz.Jg.Abt.50 (1., 2.Kp.(Jgd.Pz.), 3.Kp.(mot.Z), Versorg.Kp.), Pz.Pi.Btl.86 (1., 2.Pi.Kp.(mot.), 3.Pi.Kp.(gep.), le.Pz.Brüko (mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., Versorg.Staff.(mot.)), Kdr.d.Pz.Div.Nachschubtr.60 (1.-3.Kraftf.Kp.60 (120t), 4., 5.Kraftf.Kp.60 (90t), Fahrschw.60 (60t.), Nachschub-Kp.60 (mot.))
Nachtrag:
ab dem 27.09.1944 wird die Pz.Brig.105 in die Div. eingegliedert.
Gliederung der 9.Panzer-Division: Stand 03.1945
Pz.Gren.Reg.10 I.SPW-Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp., Versorg.Kp.(mot.)), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Pi.Kp.(SPW), Versorg.Kp.(mot.))
Pz.Gren.Reg.11 I.Btl.(1.-3.Pz.Gren.Kp., 4.s.Kp., Versorg.Kp.(mot.)), II.Btl.(5.-7.Pz.Gren.Kp., 8.s.Kp., 9.s.IG-Kp.(mot.Z), 10.Pi.Kp.(mot.), Versorg.Kp.(mot.))
Pz.Aufkl.Abt.9 1.Pz.Späh.Kp., 2.-4.Pz.Aufkl.Kp.(SPW), Versorg.Kp.(mot.)
Pz.Reg.33 I.Abt.(1.Pz.Kp.(Pz.IV), 3.Stug.Kp.(Stug III), Versorg.Kp.), II.Abt.(5.-7.Pz.Kp.(Pz.V), Versorg.Kp., Pz.Werstatt-Kp.), 07.04.1945 Auflösung der II.Abt. wird jedoch 2 Tage später aus Teilen des Pz.Reg.116 wiederaufgestellt)
Art.Reg.102 I.Abt.(1., 2.Bttr.(Hummeln), 3.10,5cm Bttr.(besp.)), II.Abt.(4., 5.Bttr.(mot.)), III.s.Abt.(7.Bttr., 8.10 cm Kan.Bttr., 9.Bttr.)
Heeres-Flakart.Abt.287  
Div.Einh.60 Felders.Btl.102 (1.-4.Kp.), Pz.Jg.Abt.50 (1., 2.Kp.(Jgd.Pz.), 3.Kp.(mot.Z), Versorg.Kp.), Pz.Pi.Btl.86 (1., 2.Pi.Kp.(mot.), 3.Pi.Kp.(gep.), le.Pz.Brüko (mot.)), Pz.Nachr.Abt.85 (1.Fernsprech.Kp., 2.Funk-Kp., Versorg.Staff.(mot.)), Kdr.d.Pz.Div.Nachschubtr.60 (1., 3., 5.Kraftf.Kp.60 (120t), 2., 4.Fahrschw.60 (60t.), Nachschub-Kp.60 (mot.))
Nachtrag:
Sie kam im April 1945 im Ruhrkessel in Gefangenschaft. Teile der Div. kämpften im Harz bei der 11.Armee (Kampfgruppe Fallios), sowie an der Oder (II./Pz.Abt.33).

zurück