37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division "Lützow"
Standort: 20.02.1945 Preßburg Ersatzgestellung: SS-Ers.Btl.

 

Gliederung der 37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division "Lützow": Stand 03.1945
SS-Freiwilligen-Kav.Reg.92 I., II.Abt.
SS-Freiwilligen-Kav.Reg.93 I., II.Abt.
SS-Freiwilligen-Kav.Reg.94 (?)  
SS-Pz.Jg.Abt.37  
SS-Aufkl.Abt.37  
SS-Art.Abt.37  
SS-San.Abt.37  
SS-Felders.Btl.37  
SS-Div.Nachschubführer 37  
SS-Pi.Btl.37  
SS-Nachr.Kp.(Abt.?)37  
SS-Nachschub-Tr.37  
Nachtrag:
 

Stellenbesetzung der 37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division "Lützow"
Kommandeur: 26.02.1945-00.03.1945 SS-Staf.Waldemar Fegelein Feldpostnummer: 45725A
Kommandeur: 00.02.1945-00.03.1945 SS-Ostubaf.Helmut Barthelmes Feldpostnummer: 45725A
Kommandeur: 00.03.1945-08.05.1945 SS-Staf.Karl Gesele Feldpostnummer: 45725A
Feldgend.Tr.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 45725B
Ia: 01.03.1945-09.05.1945 Maj.i.G.Helmut Pförtner Feldpostnummer:  
O1: 00.02.1945-01.03.1945 SS-Hstuf.Ludwig-Karl Ergert Feldpostnummer:  
Ib: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Walter Jens Feldpostnummer:  
Ib: 01.03.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Ludwig-Karl Ergert Feldpostnummer:  
Ic: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.d.Res.Otto Holz Feldpostnummer:  
IIa: 01.03.1945-00.04.1945 SS-Stubaf.Walter Bornscheuer Feldpostnummer:  
IIa: 00.05.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.d.Res.Karl Richter Feldpostnummer:  
IIb: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hscha.Eberhard Vogel Feldpostnummer:  
Ord.Offz.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Johann-Gottfried-Arnold von Plehn Feldpostnummer:  
Kdt.St.Qu.: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Stubaf.Karl Friedrich Feldpostnummer:  
Kdt.St.Qu.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Stubaf.Friedrich Franz Feldpostnummer:  
III: 20.02.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.d.Res.Dr.Ludwig Duftner Feldpostnummer:  
IVa: 00.03.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Schlafmann Feldpostnummer:  
IVa: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Hans Stapenhorst Feldpostnummer:  
IVb: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Dr.med.Bülow Feldpostnummer:  
IVb: 00.03.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Dr.Karl-Heinz Kurz Feldpostnummer:  
IVc: 00.03.1945-00.00.1945 SS-Stubaf.Dr.Albert Tillmann Feldpostnummer:  
V: 00.03.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Kurt Traupe Feldpostnummer:  
VI: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Hans Stapenhorst Feldpostnummer:  
Verwaltungs- Offz: 00.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Josef Dangel Feldpostnummer:  
Verwaltungs- Offz: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Bernhard Stürmann Feldpostnummer:  
Verwaltungs- Offz: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Paul Brand Feldpostnummer:  
Verwaltungs- Offz: 00.03.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Wilhelm Wessel Feldpostnummer:  
W.u.G.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Herbert Lindemann Feldpostnummer:  
Div.Ing.: 00.02.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Heinz-Werner Bohle Feldpostnummer:  
T.F.K.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Till Feldpostnummer:  
Div.Begl.Schw.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostubaf.Günther Temme Feldpostnummer:  
Nachr.Zg.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.May Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Kav.Reg.92: 26.02.1945-00.03.1945 SS-Stubaf.Karl-Heinz Keitel Feldpostnummer: 46450A
Kdr.SS-Kav.Reg.92: 00.03.1945-00.05.1945 SS-Staf.Waldemar Fegelein Feldpostnummer: 46450A
Stabs Schw.: 26.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 46450B
I.Abt.: 26.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Meyer Feldpostnummer: 47056A
1.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 47056B
2.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 47056C
3.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 47056D
4.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 47056E
II.Abt.: 26.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Schultes Feldpostnummer: 67195A
5.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 67195B
6.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 67195C
7.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 67195D
8.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 67195E
Kdr.SS-Kav.Reg.93: 00.00.1945-00.04.1945 SS-Ostubaf.Friedrichs Feldpostnummer: 45757A
Stabs Schw.: 26.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 45757B
I.Abt.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 65297A
1.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 65297B
2.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 65297C
3.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 65297D
4.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 65297E
II.Abt.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 66631A
5.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66631B
6.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66631C
7.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66631D
8.Schw.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66631E
Kdr.SS-Kav.Reg.94: 20.02.1945-00.04.1945 SS-Stubaf.Anton Ameiser Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Kav.Reg.94: 00.04.1945-00.05.1945 SS-Ostubaf.Wilhelm Plänk Feldpostnummer:  
Stabs Schw.: 26.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer:  
I.Abt.: 00.02.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Otto Kirchner Feldpostnummer:  
Adj.: 00.02.1945-00.05.1945 Lt.Walter Bonnet Feldpostnummer:  
OO: 00.02.1945-18.03.1945 SS-Obju.Andreas Mallak Feldpostnummer:  
OO: 18.03.1945-00.00.1945 SS-Obju.Nikolaus Geiss Feldpostnummer:  
1.Schw.: 00.00.1945-00.00.1945 ?? Feldpostnummer:  
2.Schw.: 00.00.1945-00.00.1945 ?? Feldpostnummer:  
3.Schw.: 00.00.1945-00.00.1945 ?? Feldpostnummer:  
4.Schw.: 00.02.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Josef Wolfbeißer Feldpostnummer:  
Zg.Fhr.: 00.02.1945-18.03.1945 SS-Obju.Nikolaus Geiss Feldpostnummer:  
II.Abt.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Stefan Lindner Feldpostnummer:  
5.Schw.: 00.00.1945-00.00.1945 ?? Feldpostnummer:  
6.Schw.: 00.00.1945-00.00.1945 ?? Feldpostnummer:  
7.Schw.: 00.02.1945-00.05.1945 Lt.Walter Bonnet (??) Feldpostnummer:  
8.Schw.: 00.00.1945-00.00.1945 ?? Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Art.Reg.37: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Stubaf.Albert Scheuffele Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Art.Reg.37: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Johann Billerbeck Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Art.Reg.37: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.Fritz Ferse Feldpostnummer:  
Adj.: 00.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Walter Wittig Feldpostnummer:  
Vet.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Ostubaf.Martin van Aken Feldpostnummer:  
Kdr.I.Abt.: 00.03.1945-00.05.1945 SS-Stubaf.Fritz Etzler Feldpostnummer:  
Arzt: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hstuf.von Pleen Feldpostnummer:  
Arzt: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Ustuf.Dr.Ladislaus Kubinsky Feldpostnummer:  
1.Bttr.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Sepp Peitler Feldpostnummer:  
2.Bttr.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer:  
3.Bttr.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Klaus Lombard Feldpostnummer:  
Bttr.Off.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Oscha.Heinz Reimann Feldpostnummer:  
Pz.Zerst.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer:  
Nachr.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Aufkl.Abt.37: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Stubaf.Karl-Siegesmund Litzmann Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Aufkl.Abt.37: 00.00.1945-00.00.1945 Ob.Lt.Koctow Feldpostnummer:  
1.Schw.: 00.03.1945-00.00.1945 SS-Ostuf.Hans-Rudolf Suss ?? Feldpostnummer:  
2.Schw.: 00.02.1945-00.03.1945 SS-Ustuf.Willi Gemmer Feldpostnummer:  
2.Schw.: 00.04.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Eckardt Feldpostnummer:  
Spieß: 00.04.1945-00.05.1945 SS-Hscha.Hans Nowacki Feldpostnummer:  
Zg.Fhr.: 00.04.1945-00.05.1945 SS-Oscha.Schimmel Feldpostnummer:  
3.s.Schw.: 00.03.1945-00.03.1945 SS-Ostuf.Jakob Feldpostnummer:  
3.s.Schw.: 26.03.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Hans-Rudolf Suss Feldpostnummer:  
4.Pz.Jg.Kp.: 00.03.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Rudolf Müller Feldpostnummer:  
4.Pz.Jg.Kp.: 00.03.1945-26.03.1945 SS-Ostuf.Hans-Rudolf Suss Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Pi.Btl.37: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Ustuf.Fritz Wolter ?? Feldpostnummer: 65125A
Kdr.SS-Pi.Btl.37: 00.03.1945-09.04.1945 SS-Ostuf.Hans von Wanka Feldpostnummer: 65125A
Kdr.SS-Pi.Btl.37: 09.04.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Helmut Vogel Feldpostnummer: 65125A
Adjudant: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Ustuf.Alfred Nachrinner Feldpostnummer: 65125A
Verw.Führ.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Ustuf.Schneider Feldpostnummer: 65125A
1.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Dr.Ing.Wolfram Bünte Feldpostnummer: 65125B
2.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Hans von Wanka Feldpostnummer: 65125C
3.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Herbert Jacob Feldpostnummer: ??
Brück.kol.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 57401
??.Zg.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Oscha.Herbert Falken Feldpostnummer:  
??.Zg.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hscha.Katzke Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Nachr.Kp.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Heinz Winkler (SS-Hstuf.Schultes ??) Feldpostnummer:  
Kdr.Fernsprech-Zg. 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Heinz Scherschel Feldpostnummer:  
Kdr.Funk-Zg.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Oscha.Grandi Feldpostnummer:  
Kdr.SS-San.Kp.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.d.Res.Dr.Erwin Dorn Feldpostnummer: 67956F
Kdr.SS-San.Kp.37: 00.00.1945-00.00.1945 Dr.Schreiner Feldpostnummer: 67956F
Zahnarzt: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Dr.Richard Schreiner Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Verw.Kp.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Schlatmann Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Verw.Kp.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.d.Res.Dr.Horst Stappenhorst Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Pz.Jg.Abt.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Rudolf Müller Feldpostnummer:  
Adjudant: 00.00.1945-00.03.1945 SS-Ustuf.Willi Gemmer Feldpostnummer:  
1.Kp.: 00.00.1945-00.03.1945 SS-Ostuf.Hans-Rudolf Suss Feldpostnummer:  
??.Zg.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hscha.Liepelt Feldpostnummer:  
2.Kp.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Ustuf.Heinz Frühinsfeld Feldpostnummer:  
Inf.Begl.Zg.: 00.00.1945-00.00.1945 SS-Hscha.Plowinsky Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Nachschub-Tr.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostubaf.Helmut Barthelmes Feldpostnummer:  
Adj.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Wilhelm Kaupenjohann Feldpostnummer:  
??: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.d.Res.Richard Nakat Feldpostnummer:  
1.Fahrschw.: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Ernst Rauen Feldpostnummer:  
2.Fahrschw.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 67956B
3.Fahrschw.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 67956C
Feldzeug-Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 67956D
Verpfleg.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 67956E
Kr.Krw.Zg.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 67956G
Vet.Kp.: 00.00.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 67956H
Kdr.SS-Felders.Btl.37: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Stubaf.d.Res.Ernst Imhoff Feldpostnummer: 66993A
Adj.: 00.02.1945-00.03.1945 SS-Ustuf.Veit Urban Feldpostnummer:  
1.Kp.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66993B
2.Kp.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66993C
3.Kp.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66993D
4.Kp.: 00.00.1944-00.02.1945 ?? Feldpostnummer: 66993E
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Ludwig Duftner Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Franz Korn Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Friedrich Metzen Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Helmut Weber Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Heinrich Bauer Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Fritz Schramm (Art.Reg.) Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-St.Ob.Ju.Franz Zeiler (Art.Reg.) Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-St.Ob.Ju.Walter Mackensen (Art.Reg.) Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Schweitzer (Art.Reg.) Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Weidenback Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Peter Sweerts-Spork Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Albert Klett (Kav.Reg.92) Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Veit Urban (Aufkl.Abt.) Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Ustuf.Inatischen (Aufkl.Abt.) Feldpostnummer:  

 

zurück