36.Waffen-Grenadier-Division der SS
Standort: 20.02.1945 Ersatzgestellung: SS-Ers.Btl.

 

Gliederung der 36.Waffen-Grenadier-Division der SS: Stand 20.02.1945
Waffen-Gren.Reg.der SS 72 I.-III.Btl.
Waffen-Gren.Reg.der SS 73 I.-III.Btl.
SS-Ers.Kp.36  
SS-Verw.Kp.36  
SS-Art.Abt.36  
SS-San.Kp.36  
SS-Aufkl.Abt.36  
SS-Füs.Kp.36  
SS-Nachr.Kp.36  
SS-Pi.Kp.36  
Nachtrag:
 

Stellenbesetzung der 36.Waffen-Grenadier-Division der SS
Kommandeur: 00.02.1945-15.02.1945 SS-Oberf.Oskar Dirlewanger Feldpostnummer: 00512
Kommandeur: 15.02.1945-00.05.1945 SS-Brigf.Fritz Schmedes Feldpostnummer: 00512
Taktischer Führer : 00.02.1945-00.05.1945 SS-Brigf.Fritz Schmedes Feldpostnummer:  
Ia: 20.02.1945-00.05.1945 SS- Ostubaf.Kurt Weise Feldpostnummer:  
Adj: 20.02.1945-00.05.1945 SS- Hsachaf.Heukeroth Feldpostnummer:  
Ord.Offz.: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Erich Brand Feldpostnummer:  
Ord.Offz.: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Helmut Lewandowski Feldpostnummer:  
Ord.Offz.: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Fritz Wagner Feldpostnummer:  
IVa: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Hans Schäftlmeier Feldpostnummer:  
Kdr.SS-W-Gren.Reg.72: 26.02.1945-00.03.1945 SS-Ostubaf.Erich Buchmann Feldpostnummer: 02610
I.Btl.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05322A
1.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05322B
2.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05322C
3.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05322D
4.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05322E
II.Btl.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 06260A
5.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 06260B
6.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 06260C
7.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 06260D
8.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 06260E
III.Btl.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04677A
9.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04677B
10.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04677C
11.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04677D
12.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04677E
Kdr.SS-W-Gren.Reg.73: 00.03.1945-00.05.1945 SS-Stubaf.Ewald Ehlers Feldpostnummer: 03426
I.Btl.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 07138A
1.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 07138B
2.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 07138C
3.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 07138D
4.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 07138E
II.Btl.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05935A
5.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05935B
6.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05935C
7.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05935D
8.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 05935E
III.Btl.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242A
9.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242B
10.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242C
11.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242D
12.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242E
gem.Kp.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242F
1.Bttr.: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242G
2.Bttr..: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 04242H
Kdr.SS-Aufkl.Abt.36: 20.02.1945-00.03.1945 SS-Stubaf.Heinz Wagner Feldpostnummer:  
Kdr.SS-San.Kp.36: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Werner Peiler Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Verw.Kp.36: 20.02.1945-00.03.1945 SS-Ustuf.Hans Bünger Feldpostnummer:  
Kdr.SS-Ers.Kp.36: 20.02.1945-00.05.1945 SS-Ostuf.Paul Zimmermann Feldpostnummer: 21545
Kdr.SS-Feldpostamt 36: 20.02.1945-00.05.1945 ?? Feldpostnummer: 13365
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS- Hstuf.Wilhelm Amus Feldpostnummer:  
Führer mit unbekannter Dienststellung: 00.00.1945-00.05.1945 SS-Hstuf.Johannes Karnop Feldpostnummer:  

 

zurück